Ložiska pro všeobecný průmysl

Jednořadá kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska mohou zachycovat radiální i axiální síly a jsou vhodná pro vysoké otáčky. Pro jejich širokou použitelnost a nízkou cenu jsou nejvíce používaným druhem ložisek. Jednořadá kuličková ložiska jsou nabízena s různými variantami těsnění, které chrání vnitřní komponenty a zajišťují udržení čistého maziva. Pro snadnější montáž jsou některé typy nabízeny s drážkou a pojistným kroužkem.

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou zachycovat axiální síly jen v jednom směru. Proto se vždy montují a nastavují dvě ložiska proti sobě. Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou nerozebíratelná. Vřetenová ložiska jsou zvláštním provedením jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. Byla vyvinuta především pro uložení vysokootáčkových pracovních vřeten obráběcích strojů. Od normálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem se liší stykovým úhlem, stupněm přesnosti a provedením klece.

Kuličková ložiska se čtyřbodovým stykem

Kuličková ložiska se čtyřbodovým stykem patří do skupiny jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. Mohou však zachycovat axiální síly v obou směrech. V osovém řezu tvoří zakřivení profilů oběžných drah vnitřního i vnějšího kroužku gotické oblouky. Vnitřní kroužek kuličkových ložisek se čtyřbodovým stykem je dělený, což dovoluje umístit v ložisku velký počet kuliček.

Dvouřadá ložiska s kosoúhlým stykem

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nabízejí tuhost, kompaktnost a vysokou únosnost. Dvě dráhy kuliček poskytují vysokou radiální únosnost a dostatečnou axiální tuhost v obou směrech. Tato ložiska je možné nabízet s modifikovanými drahami kuliček pro maximální únosnost. Nabízené jsou i utěsněné varianty. Časté použití je v pumpách, kompresorech, ale také ve všeobecném průmyslu.

Naklápěcí kuličková ložiska

Naklápěcí kuličkové ložisko je dvouřadé ložisko s kulovou oběžnou dráhou ve vnějším kroužku. Tím je dána jeho naklopitelnost, umožňující vyrovnávat nesouososti úložných ploch, průhyby hřídele a deformace ložiskového tělesa. Naklápěcí kuličková ložiska se vyrábějí s válcovou nebo s kuželovou dírou. Dostupná jsou i v utěsněném provedení.

Valečková ložiska

Válečková ložiska se skládají z vnitřního a vnějšího kroužku s klecí obsahující válečky. Výběr válečkového ložiska záleží na aplikaci a montážních požadavcích. Nabízí se řada konfigurací lemů na vnitřním nebo na vnějším kroužku či dodávka samostatných kroužků. Volit můžeme jednořadé čí víceřadé konfigurace. Dvouřadá ložiska vykazují výbornou radiální únosnost. Čtyřřadá poskytují extrémně vysokou radiální únosnost pro extrémní aplikace ve válcovnách.

Kuželíková ložiska

Kuželíková ložiska s výjimkou utěsněných integrovaných ložisek jsou rozebíratelná. Vnitřní kroužek s kuželíky a vnější kroužek lze vzájemně oddělit a montovat samostatně. Modifikovaným čarovým stykem mezi kuželíky a oběžnými drahami se omezují hranová napětí. Jelikož kuželíkové ložisko může zachycovat axiální síly jen v jednom směru, musí k němu obvykle být namontováno druhé kuželíkové ložisko v zrcadlovém uspořádání. Víceřadá kuželíková ložiska jsou navržena pro velmi namáhané aplikace. S dvouřadými se setkáváme u velmi namáhaných převodovek, náprav nákladních automobilů, zemních strojů, jeřábů. Čtyřřadá se skládají ze dvou párů přímo montovaných ložisek, složených ze dvou dvojic vnitřních drah a dvou jednotlivých a jedné dvojice vnějších drah. Tato ložiska jsou využívána pro malé a střední valivé rychlosti ve válcovnách.

Dvouřadá soudečková ložiska

Dvouřadá soudečková ložiska jsou určena pro největší namáhání. V kulové oběžné dráze jejich vnějšího kroužku se mohou bez odporunaklápět dvě řady symetrických soudečků. Tím se vyrovnávají nesouososti úložných ploch a průhyby hřídele. Dvouřadá soudečková ložiska do určité velikosti, závislé na typu ložiska, se dodávají v únosnějším provedení. Ložiska této konstrukce nemají střední vodící nákružek na vnitřním kroužku. Ostatní ložiska mají pevný střední nákružek na vnitřním kroužku. Námi dodávaná ložiska mají největší možný počet soudečků ve velkém průměru a délce. Pro zvlášť velká namáhání, např. silnými vibracemi, dodáváme speciální dvouřadá soudečková ložiska se zúženými tolerancemi průměrů úložných ploch a radiální vůle. Dvouřadá soudečková ložiska se vyrábějí s válcovou nebo s kuželovou dírou.

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska se vyrábějí v jednosměrném a obousměrném provedení. Ložiska v obou těchto provedeních mohou přenášet velké axiální síly, avšak radiálně nesmí být namáhána. Kromě provedení s plochými kroužky standardně dodáváme také axiální kuličková ložiska s kulovými tělesovými kroužky a kulovými podložkami.

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska jsou určena pro tuhá a únosná uložení, odolná vůči rázovému namáhání. Jednoduché tvary součástí těchto ložisek umožňují četné kombinace. Mezi broušené kroužky válečkového ložiska může být vložena axiální jehlová klec, a naopak. U méně náročných uložení se válečková klec dá kombinovat s oběžnými nebo axiálními kroužky, vyráběnými pro axiální jehlové klece. Axiální válečkové klece a axiální jehlové klece jsou použitelné i bez kroužků, jestliže se oběžné dráhy vytvoří přímo na připojovaných součástech. Axiální válečková ložiska se používají tam, kde by axiální kuličková nebo axiální jehlová ložiska neměla dostatečnou únosnost. Axiální jehlové klece Axiální jehlové klece umožňují vytvořit velmi plochá uložení. Nemohou-li čelní opěrné plochy připojených součástí sloužit jako oběžné dráhy, použije se kalených kroužků. Axiální soudečková ložiska Axiální soudečková ložiska mohou zachycovat velké axiální síly a snesou poměrně velké otáčky. Sklon oběžných drah vůči ose ložiska dovoluje zatěžovat tato ložiska také radiálně. Radiální síla však musí být menší než 55% současně působící axiální síly. Axiální soudečková ložiska mají nesymetrické soudečky. Až na výjimky musí být axiální soudečková ložiska mazána olejem.

Upínací ložiska

Upínací ložiska se používají především pro jednoduchá uložení, např. v zemědělských strojích, v transportních zařízeních a ve stavebních strojích. Upínací ložisková jednotka se skládá z oboustranně utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s kulovým vnějším kroužkem a z tělesa odlitého ze šedé litiny nebo vylisovaného z ocelového plechu. Upínací ložiska dodáváme pro hřídele metrických i palcových rozměrů a k nim příslušející stojatá a přírubová tělesa.

Ložisková tělesa

Ložisková tělesa s příslušnými ložisky tvoří úložné jednotky, které se osvědčují v různých strojních zařízeních. Ložisková tělesa se vyrábějí převážně ze šedé litiny. Mohou však být odlita také z oceli nebo z tvárné litiny. Vzhledem k tomu, že ložiska bývají většinou mazána tukem a že jedna náplň tuku vydrží po dlouhou dobu, dodávají se tělesa bez domazávacích otvorů. Jsou na nich však připraveny nálitky, aby v případě potřeby bylo možné domazávací otvory vyvrtat. Úložné plochy pro ložiska v tělesech jsou obráběna tak, aby ložisko bylo v tělese uloženo posuvně, jako axiální volné ložisko. Axiálně vodící ložisko se získá vložením vodících kroužků. Nejjednodušším těsněním ložiskových těles jsou dvoubřité těsnící kroužky a plstěné pásky. Obě tato těsnění snesou teploty do 100°C. Jehlové klece Jehlové klece umožňují svým nízkým profilem rozměrově úsporné a velmi lehké konstrukce. Příznivým poměrem délky jehlových válečků k jejich průměru je dána velká únosnost a tuhost uložení. Válcový povrch jehlových válečků je u konce mírně bombírovaný, aby se zabránilo vzniku hranových napětí. Jehlové klece se vyrábějí v mnoha velikostech a provedeních.

Jehlová pouzdra

Jehlová ložiska jsou vytvořena z jednoho nebo dvou kroužků, klece a jehlových válečků. Klec slouží k vedení velkého počtu jehlových válečků a zabraňuje jejich vypadávání z ložiska. Významným znakem jehlových ložisek je jejich vysoká únosnost při malé výšce profilu. Tím splňují tato ložiska požadavek kladený na lehké konstrukce – přenášet velký výkon v malém prostoru.

Opěrné kladky

Opěrné kladky se vyznačují tlustostěnným vnějším kroužkem, který se odvaluje přímo po vodící dráze podpírané konstrukce. Přitom může kladka přenášet velké zatížení. Opěrné kladky se osvědčují ve výstředníkových, vačkových a sklápěcích mechanizmech, jako vodící kladky na průvodních lištách nebo jako přítlačné kladky. Vnější povrch kladek je bombírovaný nebo válcový. Bombírované kladky vrovnávají šikmý styk s dráhou.

Kombinovaná jehlová ložiska

Kombinovaná jehlová ložiska sestávají z jehlového ložiska v radiální části a z kuličkového ložiska v axiální části. Kuličkové ložisko je buď čistě axiální, nebo jednosměrné či obousměrné ložisko s kosoúhlým stykem. Válečkové ložisko je z pravidla čistě axiální jednosměrné.

Jehlové volnoběžky

Pouzdrové (jehlové volnoběžky) sestávají z vnitřní rampy poskytující povrchu proti válečkům klín nutně zamykající sevření s hřídelí rotující ve správném směru. Přeměna z překročení k uzamčení výkonu se normálně vyskytuje s minimální ztrátou pohybu zpětného nárazu.

Benátky nad Jizerou PUMA MB, a.s.

Pražská 707,
294 71 Benátky nad Jizerou II

Liberec PUMA MB, a.s.

Vaňurova 218/25,
460 07 Liberec III Jeřáb